ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


I. Adatkezelő
A szelpaltimea.hu címen működő weboldal képviselője, Szélpál Tímea Marianna egyéni vállalkozó

(Székhely: 6728 Szeged Nagyszombati utca 39/a;
Adószám: 69073951-1-26;

E-mail cím: info@szelpaltimea.hu;

Telefonszám: +36 (20) 374-7849) üzemelteti – továbbiakban adatkezelő. Adatkezelő a jogszabályi rendelkezéseknek és Európai Uniós irányelveknek való maradéktalan
megfelelés érdekében a jelen Adatvédelmi Szabályzatot alkotja. Az adatkezelő a
felhasználók által nyújtott személyes adatokat, információkat a hatályos magyar adatvédelmi
jogszabályok (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény, az egészségügyi és hozzájuk kapcsolódó személyes adatok
kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény) és az adatvédelemről szóló EU
GDPR irányelv-rendszer teljes körű betartásával kezeli.
II. Definíciók
Adatkezelés
: a hatályos jogszabályok szerint adatkezelésnek minősül az alkalmazott
eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így
különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása,
felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy
összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további
felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a
személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése.
Adatkezelő: Adatkezelőnek minősül az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt
az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált
eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval
végrehajtatja.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály
rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi. Az adatfeldolgozó
az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat
kizárólag az adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást
nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az adatkezelő rendelkezései szerint köteles
tárolni és megőrizni.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,
azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy
szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre
vonatkozó következtetés. Különleges adatnak minősül az egészségi állapotra, a kóros
szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
Egészségügyi adat: az érintett testi, értelmi és lelki állapotára, kóros szenvedélyére,
valamint a megbetegedés, illetve az elhalálozás körülményeire, a halál okára vonatkozó,
általa vagy róla más személy által közölt, illetve az egészségügyi ellátóhálózat által észlelt,
vizsgált, mért, leképzett vagy származtatott adat; továbbá az előzőekkel kapcsolatba
hozható, az azokat befolyásoló mindennemű adat (pl. magatartás, környezet, foglalkozás).
III. Adatkezelés
Az adatok kezelője Szélpál Tímea Marianna egyéni vállalkozó (Székhely: 6728 Szeged, Nagyszombati utca 39/a; Adószám: 69073951-1-26; Nyilvántartási szám: 52660502; E-mail cím: info@szelpaltimea.hu; Telefonszám: +36 (20)
374-7849). A honlap üzemeltetésével összefüggésben gyűjtött és rögzített személyes és
egyéb adatok kezelője az adatkezelő.
IV. Adatkezelés célja és jogalapja
Adatkezelő adatgyűjtésének célja a személyes kapcsolatfelvétel, időpont egyeztetés, illetve
az érintett személy kezelésének megkezdése és folytatása. Az adatgyűjtés módja a
személyes adatok terén kizárólag a kapcsolatfelvétellel összefüggő adatokra terjed ki, ennek
útja a felhasználó által önkéntesen kitöltött kapcsolati űrlap, küldött e-mail vagy
telefonbeszélgetés, illetőleg közösségi oldali (Facebook, Instagram) üzenet. A kapcsolati
űrlap használatával küldött üzenetek és az e-mail címre küldött üzenetek tárolásáért az
Sybell Informatika Kft. felel (1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206., +36 1 707 67 26,  hello@sybell.hu). Az adatgyűjtés során kezelt adatok a felhasználó neve, e-mail
címe és a felhasználó által írt kapcsolatfelvétel (üzenet).
Nem zárható ki azonban, hogy a kapcsolatfelvétel során az adatközlő személyéhez köthető,
egészségügyi állapotra utaló információk – egészségügyi adatok – kerülnek adatkezelő
birtokába, melyeket a felhasználó önkéntes, kifejezett és tudatos adatközlés formájában
bocsát adatkezelő rendelkezésére. Adatközlő a jelen adatvédelmi szabályzat elfogadásával
tudomásul veszi, hogy önkéntes, kifejezett és tudatos adatközlése során személyéhez
köthető, az egészségi állapotra vonatkozó adatok is üzemeltető birtokába kerülhetnek,
azonban üzemeltető biztosítja a felhasználót, hogy az adatok kizárólagos célja a
gyógykezelés vagy az egészség megőrzését célzó kezelés előkészítése, azokat személyi
profilozás céljából nem használja fel, harmadik fél számára nem adja tovább. Adatkezelő
kijelenti, hogy adatkezelése során nem kezel nagy számban egészségügyi / különleges
adatokat. Adatkezelő a felhasználók által a honlap használata során, önkéntesen megadott
személyes adatokat a felhasználók hozzájárulásának körében, mint szolgáltató, jogos érdek
alapján kezeli jelen adatvédelmi szabályzat szerint, összhangban a vonatkozó hatályos
jogszabályokkal és EU irányelvekkel. Adatkezelő kizárólag olyan személyes adatokat kezel,
amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen. Az adatkezelés idejét
adatkezelő e cél megvalósulásához köti, az adatokat az ehhez szükséges ideig és
mértékben kezeli.
V. Adatkezelés ideje
Az adatkezelés ideje az adatkezelés megkezdésétől számított időszakban mindaddig tart,
amíg az adatok a személyes kapcsolatfelvételt vagy a magánszemély kezelésének
folytatását szolgálják (adatkezelési cél megvalósulását), illetőleg az adatkezelési cél
ellehetetlenül vagy az adatközlő az adatok törlését kérvényezi. Adatkezelő köteles a
személyhez köthető adatokat törölni, amennyiben az adatok közlője (a felhasználó) erre
számára utasítást ad – ez alól kivételt képez az egyéb, jogszabályi kötelezettségek okán
folytatott adatkezelés.
VI. Adatok biztonsága
Adatkezelő garantálja, hogy mindent megtesz a birtokába jutott személyes adatok
biztonsága érdekében – különös tekintettel azok jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,
továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisülés, hozzáférhetetlenné válás
elleni védelmére. Adatkezelő minden olyan technikai és szervezési intézkedést megtesz,
amelyek a jogszabályoknak megfelelő titokvédelemhez és a személyes magánszféra
védelméhez szükségesek. Adatkezelő biztosítja a felhasználót, hogy a birtokába jutott
adatokat harmadik fél számára nem adja tovább, azokat nem hozza nyilvánosságra.
VII. Cookie szabályzat
Adatkezelő jogos érdeke, hogy olyan követési technológiákat használjon, melyek lehetővé
teszik számára a weboldal látogatói statisztikáinak mérését. Adatkezelő a követési
megoldások működtetése során garantálja, hogy a követés által szerzett anonim adatokat
nem egyesíti személyhez köthető adatokkal, azokat személyek profilozása céljából nem
használja fel. A követési megoldások működésük során úgynevezett cookie-kat vagy sütiket
alkalmaznak.
A cookie olyan kisméretű szövegfájl (névtelen azonosító), amely a számítógép vagy a mobil
eszköz merevlemezén / memóriájában tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A
cookie-k adatgyűjtésének célja a weboldal analitikai és statisztikai elemzése, működésének
javítása, bizonyos hirdetési eszközök kiegészítése. A felhasználó a weboldal használatával
és annak böngészésével elfogadja a cookie-kat, a cookie-k adatkezeléséhez hozzájárul.
Üzemeltető kijelenti, hogy a cookie-k által gyűjtött anonim adatokat a weboldal felhasználói
élményének javítására használja fel, személyhez nem köthető formában. Üzemeltető
kijelenti továbbá, hogy a cookie-kat nem használja a személyhez köthető adatok tárolása
mellett ilyen adatok harmadik fél számára történő továbbítására sem.
A cookie-kat a látogató könnyen törölheti számítógépéről vagy mobil eszközéről a
böngészője segítségével, a cookie-kat blokkolhatja is, illetve kérhet értesítést, valahányszor
számítógépe vagy mobil eszköze cookie-t fogad. A weboldal üzemeltetője harmadik fél
cookie-jait kizárólag arra használja, hogy statisztikai adatokhoz jusson olyan webanalitikai
szoftverek segítségével, mint például a Google Analytics. A látogató erről többet olvashat itt,
és megtudhatja azt is, hogyan iratkozhat le róla a Google Cookie Op-out tool webhelyén. A
weboldal üzemeltetője felhívja felhasználó figyelmét, hogy a cookie-k adatgyűjtésével
kapcsolatos figyelmeztetés információtechnológiai korlátok miatt a cookie-k életbelépésével
egy időben történik, azok elfogadása pedig ráutaló magatartással történik. A cookie-k
adatgyűjtése ugyanakkor felfüggeszthető a fentebb részletezett módon.
VIII. Joggyakorlás és adatok törlésének kérvényezése
Az adatvédelmi törvénnyel és EU irányelvekkel összhangban az érintett adatközlő bármikor
jogosult tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről, továbbá jogosult arra, hogy
személyes adatai helyesbítését, illetve (a kötelező adatkezelés kivételével) törlését kérje. Az
adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától a jogszabályban rögzített időn belül, közérthető
formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A
tájékoztatás megadása ingyenes. Továbbá az érintett tiltakozhat személyes adatának
kezelése ellen, az Adatkezelő pedig köteles azt megvizsgálni, és annak eredményéről a
jogszabályban rögzített időn belül az érintettet írásban tájékoztatni. Az érintett jogait jogosult
bíróság előtt érvényesíteni, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben
kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) segítségét is (1125
Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5., Telefon: +36 (1)
391-1400; Fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
Jelen dokumentum a szelpaltimea.hu adatvédelmi szabályzatának mindenkor hatályos és
legfrissebb változata.